วารสาร
บรรณาธิการ วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์
เจ้าของ
     สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-340043, 086-4345903 โทรสาร. 075-340-042
E-mail : tak.puyada@gmail.com http://www.jmndnst.com
 
ที่ปรึกษา
 อธิการบดี
 รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 คณบดีคณะพุทธศาสตร์
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
บรรณาธิการบริหาร
 พระครูอรุณสุตาลังการ, ผศ.ดร.,
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
 พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ดร.,
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
กองบรรณาธิการ
พระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา                มหาวิทยาลัยทักษิณ
รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดร.จันทนา อุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร.ไพโรจน์ บุตรชีวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร.อุทัย เอกสะพัง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ  
พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นางสาวปุญญาดา จงละเอียด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นายธีรวัฒน์ ทองบุญชู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   
ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management)  
พระสาโรจน์ ธมฺมสโร พระสุกิจจ์ สุจิณฺโณ
พระมหาอภินันท์ นนฺทภาณี พระกุลวัฒน์ศิโรจน์ ธมฺมวิโรจโน
สามเณรบุญญฤทธิ์ ชูราศี นางสาวธัญนิชา การัยภูมิ
   
ฝ่ายกฎหมาย (Low Department)  
ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ  
   
ออกแบบปก (Cover designed)  
นายวินัย ธีระพิบูลย์วัฒนา  
   
จัดรูปเล่ม (Content designed)  
พระมหาอนุชิต อนนฺตเมธี  
   
กำหนดออกเผยแพร่  
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
 
   
พิมพ์ที่  
บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด
1/7 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-322-955, อีเมล์ dchai@hotmail.com
   


   
   
   
   

วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓ e-mail. tak.punyada@gmail.com www.jmndnst.com Development and Design by 7Days Creations
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน